Rola fundatora fundacji

Kim jest fundator?

Fundator to osoba, która ustanawia fundację poprzez złożenie oświadczenia woli w formie aktu notarialnego. To właśnie dzięki jego działaniom fundacja może rozpocząć działalność i realizować swoje cele. Najistotniejsze jest to, kto może zostać fundatorem?

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach w art. 2 stanowi, że fundatorem może być osoba fizyczna niezależnie od miejsca zamieszkania i posiadanego obywatelstwa – także cudzoziemiec – lub osoba prawna, która ma siedzibę w Polsce lub za granicą. Natomiast, siedziba fundacji powinna znajdować się na terytorium RP.

W przypadku, gdy fundatorem jest osoba nie posługująca się językiem polskim, warto zapewnić wsparcie w komunikacji, poprzez nawiązanie współpracy z tłumaczem przysięgłym. To nie tylko ułatwienie, ale także wymóg, np. podczas wizyty u notariusza.

 

Jaka jest rola fundatora?

Fundator inicjuje proces ustanowienia fundacji przez złożenie aktu założycielskiego oraz przekazaniu majątku na rzecz fundacji. Kolejnymi etapami są: opracowanie statutu oraz rejestracja fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. To formalne działanie umożliwia oficjalne powstanie fundacji i nadanie jej statusu prawnie uznanej organizacji. Warto dodać, że fundator może upoważnić inną osobę, np. członka zarządu, do sporządzenia statutu lub dokonania rejestracji fundacji, udzielając odpowiedniego pisemnego pełnomocnictwa.

 

Co dalej, po założeniu fundacji przez fundatora?

Chociaż formalnie rola fundatora kończy się po zarejestrowaniu fundacji, to w praktyce może on nadal aktywnie wspierać organizację. Może zostać członkiem zarządu, udzielać wsparcia finansowego lub angażować się w działania na rzecz realizacji celów fundacji.

Jednakże, istnieje możliwość przyznania fundatorowi w statucie specjalnych uprawnień osobistych, dzięki którym nadal będzie mieć wpływ na dalsze funkcjonowanie fundacji. Są to na przykład:

  • prawo powoływania członków zarządu
  • czy prawo do wprowadzania / weryfikacji zmian w statucie.

Uwaga! 

Uprawnienia przyznane fundatorowi nie mogą naruszać zasad prowadzenia spraw fundacji przez jej organy. Oznacza to, że rola fundatora nie może prowadzić zastąpienia przez jego osobę zarządu czy rady fundacji.

 

Reasumując, fundator pełni fundamentalną rolę w całym procesie zakładania fundacji, ale warto wspomnieć, że obsługa prawna fundacji także jest istotna. Konsultacje z prawnikami mogą być szczególnie istotne np. w trakcie tworzenia statutu fundacji, dlatego, jeśli szukasz pomocy w zakresie założenia fundacji, skontaktuj się z nami! Świadczymy usługi na miejscu, w Krakowie, jednak istnieje możliwość współpracy na odległość.

84%
osób lub firm wskazuje na wysokie zapotrzebowanie na usługi prawnej.
Fundator to osoba, która ustanawia fundację poprzez złożenia oświadczenia woli w formie aktu notarialnego.

Publikacje, które mogę Ci się przydać!