Industry Experience and Innovative Thinking

Fundator to osoba, która ustanawia fundację poprzez złożenia oświadczenia woli w formie aktu notarialnego.
Czy fundacja może prowadzić działalność gospodarczą?
Tłumaczenie uwierzytelnione jest dokumentem sprządzanym przez tłumacza przysięgłego, zatem intuicyjnie można stwierdzić, że prawo autorskie należy właśnie do tłumacza. Jednak, aby dowiedzieć się więcej na ten temat, sprawdźmy, co mówi nam ustawa.
Osobą niezbędną do założenia fundacji jest fundator, który dokonuje powołania fundacji aktem notarialnym oraz tworzy fundusz założycielski. Fundator ustala również statut fundacji i dokonuje rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Zachowanie poufności jest absolutnie kluczowe w pracy tłumacza przysięgłego, a wymóg ten został ustanowiony w Kodeksie Zawodowym Tłumacza Przysięgłego z 2018 r.
W obliczu rozbudowanego systemu prawnego przedsiębiorcy muszą posiadać kompleksową wiedzę z zakresu prawa, aby uniknąć surowych konsekwencji.
Zgodnie z polskim prawem, kluczowym aspektem podczas wybranych czynności prawnych jest konieczność zapewnienia tłumacza przysięgłego.
Przeprowadzenie audytu prawnego firmy stanowi kluczowy krok w zapewnieniu zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz minimalizacji ryzyk.