Funkcje zarządu fundacji

Zadania fundatora

Zadania fundatora są niezwykle istotne w procesie zakładania fundacji. To on dokonuje powołania fundacji poprzez akt notarialny oraz tworzy fundusz założycielski. Fundator ustala również statut fundacji i dokonuje rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zarząd fundacji

Po rejestracji, fundacja działa niezależnie od fundatora, a odpowiedzialność za jej działania przejmuje organ zarządzający,  czyli zarząd fundacji. Zarząd jest jedynym ustawowo wymaganym organem fundacji, ale mogą istnieć także inne organy kontroli wewnętrznej, takie jak rada fundacji czy komisja rewizyjna.

Sposób wyboru członków zarządu fundacji musi być jasno określony w statucie. Liczba członków zarządu nie jest uregulowana w ustawie o fundacjach, jednak zazwyczaj jest to organ kolegialny, składający się z więcej niż jednej osoby. Chociaż istnieją fundacje z jednoosobowym zarządem, nie jest to zalecane ze względu na ryzyko z tym związane (tj. w przypadku rezygnacji lub śmierci jedynego członka zarządu, czy też w razie utraty przez niego zdolności do czynności prawnych, fundacja całkowicie traci zdolność funkcjonowania).

Członkowie zarządu ponoszą także odpowiedzialność za zobowiązania fundacji, a także za prowadzenie jej spraw zgodnie z prawem. Z tego powodu zalecamy, aby zarząd zadbał o zapewnieniu sobie profesjonalnej obsługi prawnej celem uniknięcia odpowiedzialności za potencjalne naruszenia.

Obowiązki zarządu fundacji

Obowiązki zarządu są liczne i obejmują m.in.:

  • funkcję reprezentacyjną
  • oraz kierowanie działalnością fundacji.

Jednakże, zarząd jako najważniejszy organ ma ich znacznie więcej, a przede wszystkim należy wymienić:

  • zawieranie umów,
  • nawiązywanie współpracy z innymi podmiotami
  • oraz zarządzanie majątkiem fundacji, co obejmuje przyjmowanie darowizn, zaciąganie zobowiązań, a także przygotowywanie corocznych sprawozdań finansowych.

W działaniu na rzecz realizacji celów fundacji, zarząd działa zgodnie z postanowieniami statutu, celami fundacji oraz obowiązującym prawem. Pozostałe uprawnienia zarządu mogą różnić się w zależności od ustaleń statutu dotyczącego struktury organów władzy w fundacji.

Zatem, zarząd jako organ wykonawczy fundacji odpowiada za jej codzienne działania, dlatego też stanowi jej nieodłączną część.

Jako kancelaria prawna z Krakowa, specjalizujemy się w pracy z fundacjami i służymy pomocą w zakresie wszelkich kwestii związanych z ich funkcjonowaniem. Jeśli mają Państwo pytania lub potrzebują porady, zachęcamy do kontaktu z nami.

84%
osób lub firm wskazuje na wysokie zapotrzebowanie na usługi prawnej.
Fundator to osoba, która ustanawia fundację poprzez złożenia oświadczenia woli w formie aktu notarialnego.

Publikacje, które mogę Ci się przydać!